นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

บริษัท ซี… แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโกคภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจที่ พักอาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม 2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 7. ศูนย์ประชุมคซ์ – KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำรบบการจัดการพลังงนที่มีความมุ่งหมายให้สมาชิกองค์กรทุกคนมีจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษาระบบการจัดการพลังงนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเป็นแนวทางในการใช้พลังงานสะอาดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านการนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อใช้ป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้

  1. บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้หมสมกับอาคารนั้นๆ รวมถึง วิเคราะห์ ประเมิน ควบคุม และลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะต้านพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
  3. บริษัทฯ จะกำหนดเป้าหมายและทบทวนวัตถุประสงค์การจัดการพลังงาน เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารให้พนักงานทุกคน เข้าใจในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนด รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง
  4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกร ะดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบของระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร (Management Committee)
  5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น ซึ่งหมายรวมถึง ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม การมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการนุรักษ์พลังงานและพัฒนาด้านพลังงานทดแทน
  6. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร (Management Committee) ของบริษัทฯ จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
  7. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือ หรือประสานงานกับชุมชน งค์กรต่าง ๆ ของทางราชการ ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจ และหน่วยงานภายนอกที่ให้ความสนใจในการนุรักษ์พลังงาน เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2567

ข่าวสารอื่น ๆ

อีเว้นท์อื่น ๆ