Bluekoff KhonKaen

FB : Bluekoff.KhonKaen

ที่อยู่ : ถนนหน้าเมือง เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สอบถามเพิ่มเติม : 098-5645654

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น