นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กร มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการยึดและปฏิบัติดังนี้

1. ถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้าน SHE เครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างเคร่งครัด

2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ,การบาดเจ็บ,การเจ็บป่วย ในการทำงานและความสูญเสียที่เกิดขึ้น

3. ดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีการจัดระบบการจัดทำลายอย่างถูกวิธี รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อบริษัทฯ และชุมชนทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการมุ่งมั่นและยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยมีการติดตามประเมินผล พัฒนาและรายงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่เนื่อง โดยให้ดำเนินการตามนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผมการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ข่าวสารอื่น ๆ

อีเว้นท์อื่น ๆ