ผู้ให้บริการ

มุ่งมั่น พัฒนา การบริการด้านศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล